Floorball i Hørning

Referat af ordinær generalforsamling
Hørning Floorball Klub
11. december 2018

Som ordstyrer blev Martin Damsgaard valg, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidig varslet.

1: Formandens beregning (Henning Sejer Jakobsen)

Et på mange måder spændende år, men også et år i omvæltningernes tid. Klubben gik fra ca 80 medlemmer til 130 medlemmer – en drastisk stigning, men der startede også en del hold ligesom der startede en del aktiviteter.

Vores børne-ungdomshold startede op, hvor specielt Henning Skovgaard, Stine og Patrick var drivkræfterne. Dette omhandlede også start på KidZliga stævner – spændende men også udfordrende. I år er dette blevet mere formaliseret hvor vi har splittet mere op på børn og ungdom: Loven, Kristian og Bodil omkring børn, og Patrick, Sasha og Stine omkring ungdom. Og det er nok meget omkring børn og ungdom vi de næste år vil se fremskridt, f.eks. U13, U15 osv.

Vores damehold blev tilmeldt 1. division, og det gik bedre og var sjovere end vi lige troede. Er nu blevet et fast hold i divisionen, og holdet gjorde det godt. Her er det Lorenz og Ole der trækker det store læs.

Herre holdet var tilmeldt 2. division, og det var indrømmet en stor mundfuld. Et par hold der klart overmatchede os, og selvom vi faktisk spillede lige op med flere af holdene var der langt mellem sejrene ligesom vi havde problemer med weekend kampe. Det har vi gjort noget ved i den nye sæson.

Som et forsøg startede vi også holdet ”Floorball for Sjov” med en times træning en dag om uge i DYBET. Var en fantastisk opbakning til dette hold af både gamle som nye spillere, og dette hold er nu blevet permanent hvor HC er koordinator på holdet.

Endelig har vi de sidste par år arbejdet på at opbygge Motionsfloorball med træning tirsdag formiddag kl. 12 – 14. Dette hold er for seniorer, der kan træne på dette hold, og der er stille og rolig fremgang trods der også er tilbagefald, men vi tror virkelig der er basis for sådan et hold i Hørning. Specielt ”Senior Fredag” – et initiativ vi stod meget bag selvom det var i regi af HIF (vi lavede hele setup’et og markedsføringen). Dette er også et hold vi skal have mere fokus på.

Klubben er gået fra at have to hold der mødes ved træning til i dag at have 6 hold, der træner på forskellige tidspunkter og hvor alle ikke kender hinanden. En ny udfordring – en spændende udfordring.

Det at være i bestyrelsen for Hørning Floorball Klub er ikke en kæmpe opgave, da klubben er organiseret sådan, at beslutninger ganske vist er i bestyrelsen men ellers er det i udvalgene, det store arbejde foregår. Udvalgsmedlemmer vælges af udvalgets formand (ikke på generalforsamlingen), og der er altid en repræsentant fra bestyrelsen med i udvalgene.

Udvalgenes beretning:

Forretningsudvalg (Henning): Dette udvalg bestar altid af formand, næstformand og kasserer og tegner klubben udad. Men også her ad hoc opgaver varetages. I relation til vores deltagelse i turneringer blev behovet for træningstøj presserende, og vi skulle have anskaffet tøj til fire hold. To sponsorer – Hørning Installation og ECIT software er enesponsorer og dækkede en stor del af udgiften – men ikke det hele som ses af regnskaberne. Nu har vi kampsæt, og udstyrsudvalget er ved at få styr på det!

Klubben har fået ny hjemmeside (via vores hovedsponsor 😊) – og stor tak til Kristian. Endelig er Winnie kommet med i udvalget, og bistår med hjemmesiden så denne og specielt kalenderen altid er opdateret.

Økonomiudvalg (Joan): Dette udvalg står for vores medlemsstyringssystem Conventus, og her det sikres hvem der er medlem samt opdrivelse af kontingent. Folk er faktisk gode til at betale kontingent.

Udstyrsudvalg (Husum): Her har der været meget køb i Tjekkiet i året, bl.a. i relation til Skolernes Floorball dag, til nye børne og ungdomsmedlemmer samt for opdatering af vores udstyr. Inden jul kommer næste sending på en række stave samt to nye juniormål, der placeres i DYBET for vores Floorball for Sjov samt Motionsfloorball – men kan også hentes til juniortræning i Puls Arena.
For køb selv har klubben med Copenhagen Floorball Center fået oprettet en link på vores hjemmeside således alle nu kan bestille og få leveret direkte fra CFC.
Foruden Brian er der Torben og Sanne i udvalget

PR- og Marketing (Anders): Fået lavet plakater til hallen, ny banner for opsætning og klubben er meget aktiv på Facebook (PR udvalg der står for dette). Pia er formand for udvalget der desuden består af Anders (Bestyrelsesrepræsentant), Martin og Jesper

Trænerudvalg (Henning): Deltagelse i turnering fylder efterhånden meget, og en sund og naturlig udvikling udvikling. Den store opgave i udvalget bliver fremadrette at få ledelsen omkring holdene ti at fungere som teams samt sikre fornyelse og fremdrift specielt for vores yngre spillere.

Stævneudvalg (Husum): Efter vi har deltagelse i turneringer er der blevet mindre her men i 2017 deltog vi Mørkes julestævne (gør vi også med i 2019)

Fest og Social (Stine): Udvalget består foruden Stina af Sasha, Kirsa og Anders hvor der arrangeres sociale fester og arrangementer.

Beretningen blev godkendt

2: Aflæggelse af revideret regnskab og budget (Joan)

Klubben har haft et økonomisk turbolent år. Dels har vi haft store indtægter (mange medlemmer, to store sponsorer), men der har også været store udgifter som Skolernes Floorball dag, etablering af bander i Puls Arena, uddannelse af rigtig mange dommere, deltagelse i divisioner, kampsæt til alle hold samt den ”straf” vi modtog fra Floorball Danmark (forbundet havde et meget utilfredsstillende regnskab, der kostede sekretariatsformanden jobbet og hele bestyrelsen blev væltet. Men samtidig blev det besluttet at foreningerne i forhold til medlemstal skulle dække underskuddet – og qua vores medlemsfremgang fik vi en ekstraordinær regning på ca. 6.500 kr som vi ABSOLUT intet har fået for. Vi har i 15 år været solidarisk med – og betalte her en for os urimelig pris!).
Samlet har klubben et resultat på ca. -18.000 kr, og selv om forklaringen er klar er det ikke tilfredsstillende, og skal ikke gentages næste år. Trods underskuddet har klubben dog stadig en særdeles sund økonomi.

Både regnskab og budget blev godkendt, og den nye bestyrelse vil fremadrettet arbejde med at se på klubbens cash flow.

3: Indkomne forslag
Der er ingen forslag

4: Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1.
Henning Sejer Jakobsen genopstillede og blev valgt uden modkandidat

5: Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1.
Ikke på valg i lige år

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Brian Husum (næstformand), Stine, Sasha, Lorenz og Anders genopstillede og blev alle genvalgt
Henning Skovgaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen vil gerne takke Henning for sit store arbejde i bestyrelsen og ikke mindst ved opbygning af ungdomsholdet, hvor Henning ydede en kæmpe indsats.
Henriette blev valg som ny til bestyrelsen. Tillykke til Henriette

7: Valg af op til 2 suppleanter
Da der er en ret stor bestyrelse vælges ikke suppleanter

8: Eventuelt.
Der blev rejst forslag om at have træningskampe for dem, der ikke spille så meget turnering. Stævneudvalget vil se på det.
Ved mange af vores kampe skal vi selv stille med dommere, og det blev anbefalet at også medlemmer fra dameholdet bidrog med denne tjans.
Endelig blev det opfordret til at deltage i udvalg – faktisk spændende, men modsat bestyrelsen er det ikke noget man kan melde sig til, formanden vælger medlemmerne i udvalget.

Formanden takkede for det store fremmøde og for god orden ved generalforsamlingen.